مدارس و دانشگاه‌های همکار

موسسه حکیمان با ارائه خدمات از جمله تجهیز آزمایشگاه، تربیت اساتید و آموزش آزمایشگاهی دانش‌ آموزان بر این است که محوریت تازه ای در آموزش و تجربه در مدارس و آزمایشگاه ها ایجاد کند

 

مدارس منتخب که از خدمات ما در بخش آموزش آزمایشگاهی استفاده کرده اند.

 • دبیرستان فرزانگان پویا (دوره اول متوسطه)
 • دبیرستان فرزانگان پویا (دوره دوم متوسطه)
 • دبستان سما 1 (ابتدایی دخترانه)
 • دبیرستان سما 4 (دوره اول پسرانه)
 • دبیرستان سما 5 (دوره اول پسرانه )
 • دبیرستان سعدی (دوره دوم متوسطه)
 • دبیرستان احمدی روشن (دوره دوم متوسطه پسرانه)
 • دبیرستان علوی (دوره دوم متوسطه پسرانه)
 • دبیرستان علوی( دوره دوم متوسطه دخترانه)
 • دبیرستان سلام (دوره دوم متوسطه پسرانه)
 • دبیرستان بهشت (دوره دوم متوسطه دخترانه)
 • دبیرستان شریعتی (دوره دوم متوسطه پسرانه)
 • دبیرستان هفت (دوره دوم متوسطه پسرانه)
 • دبیرستان بامداد پارسی (دوره دوم متوسطه دخترانه)
 • دبستان دانشمند (ابتدایی پسرانه)
 • دبستان دانشمند (دوره اول متوسطه پسرانه)
 • دبیرستان فجر خاتم (دوره دوم متوسطه پسرانه)
 • دبیرستان مهداسلام (دوره اول متوسطه پسرانه)
 • دبیرستان خاتم (دوره اول متوسطه پسرانه)
 • دبیرستان حجاب (دوره دوم متوسطه دخترانه)
 • دبستان آینده برتر (دوره اول دخترانه)
 • دبیرستان دکتر مصاحب (دوره دوم پسرانه)
 • دبیرستان شهید باکری(دوره اول دخترانه)

دانشگاه‌هایی که از خدمات ما استفاده کرده اند

دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق