ایزو 17025

 

 ایزو 17025 سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه  آزمون و کالیبراسیون

 استقرار استانداردهای مختلف مدیریتی نظیر ایزو 9001 به عنوان ستون سیستم مدیریت کیفیت اثرگذار ، امری بدیهی است، اما برای آزمایشگاه‌های تست و کالیبراسیون ، استانداردهای فوق نمی‌توانند به تنهایی نشانگر صلاحیت فنی در فراهم آوردن نتایج و داده های معتبر باشند  از این رو جهت استاندارد سازی آزمایشگاه‌ها از پیاده سازی ایزو 17025 باید کمک گرفت..

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) ، در ادامه تجربیات وسیع استقرار استانداردهای  ISO/IEC GUIDE۲۵ و استاندارد اروپاییEN 45001 ، در سال های اخیر استاندارد جهان ایزو 17025 را تهیه و جایگزین استانداردهای قبلی نمود .

استاندارد ISO 17025  علاوه بر انطباق با سایر استاندارد های مدیریتی نظیر ایزو ۹۰۰۱ ، شامل الزامات پیاده سازی سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاهی جهت مراکز تست و کالیبراسیون می باشد . این استاندارد در کلیه آزمایشگاه‌های مشتریان و آزمایشگاه‌های همکار، همچنین مراجع تست و آزمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث) قابل اجرا است.

این استاندارد از پنج بخش اصلی تشکیل شده است .

·       قلمرو

·       منابع اصلی

·       واژگان فنی و تعاریف

·       الزامات مدیریتی

·       الزامات فنی

    مهم ‌ترین مزایای اخذ تایید صلاحیت استاندارد ایزو 17025 برای مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است :

·       ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن‌‌ها

·       پذیرش آزمایشگاه‌ها به ‌عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

·       برآورده کردن تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون‌ها

·       توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن

·       کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌

·       استانداردسازی روش‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌

·       ارتقاء سطح مشتری‌مداری آزمایشگاه‌

·       رضایت‌مندی هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن‌ها به آزمایشگاه

·       استانداردسازی روش‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه

·       روانسازی همکاری میان آزمایشگاه و سایر سازمان‌ها

  تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان

موسسه حکیمان با پیاده‌سازی استانداردهای ایزو 17025 (استانداردهای آزمایشگاه و کالیبراسیون) درحال اریه خدمات در دانشگاه ها و مدارس سراسر کشور میباشد.

موسسه حکیمان | ایزو